Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 74 SGK Toán 4


  Đề bài1. Tính:a) \(345 \times 200\);           b) \(237 \times  24\);            c) \(403 \times 346\).2. Tính:a) \(95 + 11 \times 206\);                b) \(95 \times 11 + 206\);                c) \(95 \times 11...

  Đề bài

  1. Tính:

  a) \(345 \times 200\);           b) \(237 \times  24\);            c) \(403 \times 346\).

  2. Tính:

  a) \(95 + 11 \times 206\);                

  b) \(95 \times 11 + 206\);                

  c) \(95 \times 11 \times 206\)

  3. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

  a) \(142 \times 12 + 142 \times 18\);

  b) \(49 \times 365 – 39 \times 365\); 

  c) \(4 \times 18 \times 25\) 

  4. Nhà trường dự định lắp bóng điện cho \(32\) phòng học, mỗi phòng \(8\) bóng.Nếu mỗi bóng điện giá \(3500\) đồng thì nhà trường phải trả bao nhiêu tiền để mua đủ số bóng điện lắp cho các phòng học?

  5. Diện tích \(S\) của hình chữ nhật có chiều dài là \(a\) và chiều rộng là \(b\) được tính theo công thức:

  \(S = a \times b\) (\(a,b\) cùng một đơn vị)

  a) Tính \(S\),biết: \(a = 12 cm, b = 5cm\)

                        \(a = 15m, b = 10m\)

  b) Nếu gấp chiều dài lên \(2\) lần và giữ nguyên chiều rộng thì diện tích hình chữ nhật gấp lên bao nhiêu lần?

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 74 SGK Toán 4

  Lời giải chi tiết

  1.

  a) \(345 \times 200 = 69000\)                

  b) \(237 \times 24= 5688\)                

  c) \(403 \times 346= 139438\)

  2.

  a) \(95 + 11 \times 206 = 95 + 2266 = 2361\)

  b) \(95 \times 11 + 206 = 1045 + 206 = 1251\)

  c) \(95 \times 11 \times 206 = 1045 \times 206 = 215270\)

  3.

  a) \(142\times 12 + 142 \times 18 \)

  \(= 142 \times (12 + 18) = 142 \times 30 = 4260\)

  b) \(49 \times 365 – 39 \times 365 \)

  \(= (49-39) \times 365 = 10 \times 365 = 3650\)

  c) \(4 \times 18 \times 25 \)

  \(= 18 × (4 \times 25) = 18 \times 100 = 1800\)

  4.

  Số bóng điện lắp cho \(32\) phòng học là:

            \(8 \times 32 = 256\) (bóng)

  Số tiền mua bóng điện để lắp đủ cho \(32\) phòng học là:

            \(3500 \times 256 =896000 (đồng)\)

                                                       Đáp số: \(896000\) đồng

  5.

  a) Với \(a = 12cm, b = 5cm\) thì \(S = 12 \times 5 = 60 (cm^2)\)

      Với \(a = 15m, b = 10m\) thì \(S = 15 \times 10 = 150 (m^2)\)

  b) Nếu chiều dài \(a\) tăng lên \(2\) lần thì chiều dài mới là \(a \times 2\)

  Diện tích hình chữ nhật mới là \(a \times 2 \times b = (a\times b )\times 2 = S \times 2\)

  Vậy khi tăng chiều dài lên \(2\) lần và giữ nguyên chiều rộng thì diện tích hình chữ nhật tăng lên \(2\) lần 

  Bài tập cùng chuyên mục