Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 75 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tính nhẩm:16 - 7 =                     12 - 6 =                  10 - 8 =                    13 - 6 = 11 - 7 =  ...

  Đề bài

  1. Tính nhẩm:

  16 – 7 =                     12 – 6 =                  10 – 8 =                    13 – 6 = 

  11 – 7 =                     13 – 7 =                  17 – 8 =                    15 – 7 =

  14 – 8 =                     15 – 6 =                  11 – 4 =                    12 – 3 =

  2. Đặt tính rồi tính:

  a) 32 – 25;                     61 – 19;                        44 – 8.

  b) 53 – 29;                     94 – 57;                        30 – 6.

  3. Tính:

  42 – 12 – 8 =                   36 + 14 – 28 =

  58 – 24 – 6 =                   72 – 36 + 24 =

  4. Tìm x: 

  a) x + 14 = 40;                 b) x – 22 = 38;                  c) 52 – x = 17

  5. Băng giấy màu đỏ dài 65cm, băng giấy màu xanh ngắn hơn băng giấy màu đỏ 17cm. Hỏi băng giấy màu xanh dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

  Lời giải chi tiết

  1. 

  16 – 7 = 9                    12 – 6 = 6                 10 – 8 = 2                   13 – 6 = 7

  11 – 7 = 4                    13 – 7 = 6                 17 – 8 = 9                   15 – 7 = 8

  14 – 8 = 6                    15 – 6 = 9                 11 – 4 = 7                   12 – 3 = 9

  2.

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 75 SGK Toán 2

  3. 

  42 – 12 – 8 = 22                   36 + 14 – 28 = 22

  58 – 24 – 6 = 28                   72 – 36 + 24 = 60

  4. 

  a) x + 14 = 40;                         b) x – 22 = 38;                       

      x         = 40 – 14                       x         = 38 + 22

      x         = 26                              x         = 60                                   

  c) 52 – x = 17

             x = 52 – 17

             x = 35

  5. 

  Băng giấy màu xanh dài là

  65 – 17 = 48 (cm)

  Đáp số: 48cm

  Bài tập cùng chuyên mục