Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 75 SGK Toán 4


  Đề bài1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:a) 10 kg = … yến                         100kg = … tạ    50 kg = … yến                         300kg = … tạ   ...

  Đề bài

  1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

  a) 10 kg = … yến                         100kg = … tạ

      50 kg = … yến                         300kg = … tạ

      80kg = … yến                          1200kg =… tạ

  b) 1000kg = … tấn                       10 tạ = … tấn

      8000kg = … tấn                       30 tạ = … tấn

      15 000kg = … tấn                    200 tạ = … tấn

  c) 100cm2 = … dm2                     100dm2 = … m2

      800cm2 = … dm2                     900dm2 = … m2

      1700cm2 = … dm2                   1000dm2 = … m2

  2. Tính:

  a)  \(268 \times 235\)                 \(324 \times 250\)   

  b)  \(475 \times 205\)                 \(309 \times 207\)         

  c)  \(45 \times 12 + 8\)               \(45 \times (12 +8)\)

  3. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

  a)   \( 2 \times 39 \times 5\);

  b)   \( 302 \times 16 + 302 \times 4\);

  c)   \(769 \times 85 – 769 \times 75\).

  4. Hai vòi nước cùng bắt đầu chảy vào một bể. Vòi thứ nhất mỗi phút chảy được 25l nước. Vòi thứ hai mỗi phút chảy được 15l nước. Hỏi sau 1 giờ 15 phút cả hai vòi đó chảy vào bể được bao nhiêu lít nước?

  5. Một hình vuông có cạnh là a. Gọi S là diện tích của hình vuông.

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 75 SGK Toán 4

  a) Viết công thức tính diện tích của hình vuông đó.

  b) Tính diện tích của hình vuông khi \(a = 25\)m.

  Lời giải chi tiết

  1

  a)      10kg = 1 yến                          100kg = 1 tạ

           50kg = 5  yến                         300kg = 3 tạ

           80kg = 8 yến                          1200kg = 12 tạ

  b)      1000kg = 1 tấn                       10 tạ = 1 tấn

           8000kg = 8 tấn                       30 tạ = 3 tấn

           15 000kg = 15 tấn                  200 tạ = 20 tấn

  c)      100cm2 = 1dm2                     100dm2 = 1m2

           800cm2 = 8dm2                     900dm2 = 9m2

           1700cm2 = 17dm2                 1000dm2 = 10m2

  2.

  a) \(268 \times 235 = 62980\);                \(324 \times 250 = 81000\)

  b) \(475 \times 205 = 97375\);                \( 309 \times 207 = 63963\)

  c)  \(45 \times 12 + 8\)                             \(45 \times (12 + 8) \)

      \(= 540 + 8 = 548\)                       \(= 45 \times 20 = 900\)

  3.

  a) \(2 \times 39 \times 5 = 39 \times (2 \times 5) \)

  \(= 39 \times 10 = 390\)

  b) \(302 \times 16 + 302 \times 4 = 302 \times (16 +4) \)

  \(= 302 \times 20 = 6040\)

  c) \(769 \times 85 – 769 \times 75 = 769 \times (85 – 75)\)

  \(= 769 \times 10 = 7690\)

  4.

  Cách 1:

  Ta có 1 giờ 15 phút = 75 phút.

  Mỗi phút hai vòi cùng chảy vào bể được số lít nước là:

           \(25 + 15 = 40\) (l)

  Sau 1 giờ 15 phút cả hai vòi chảy vào bể được số lít nước là:

           \(40 \times 75 = 3000\) (l)

                                  Đáp số: \(3000\) l nước

  Cách 2:

  1 giờ 15 phút = 75 phút

  Sau 1 giờ 15 phút vòi thứ nhất chảy vào bể được  số lít nước là:

              \(25 \times 75 = 1875\) (l)

  Sau  1 giờ 15 phút vòi thứ hai chảy vào bể được  số lít nước là:

              \(15 \times 75 = 1125\) (l)

  Sau 1 giờ 15 phút cả hai vòi chảy được vào bể được  số lít nước là:

               \(1875 + 1125 = 3000\) (l)

                                  Đáp số: \(3000\) l nước

  5.

  a) Công thức tính diện tích hình vuông là: 

                 \(S = a \times a\)

  b) Với \(a = 25\) m thì \(S = 25 \times 25 = 625\) (m2)

  Bài tập cùng chuyên mục