Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 82 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tính nhẩm:9 + 7 =                 8 + 4 =                   6 + 5 =                     2 + 9 =7 + 9 =  ...

  Đề bài

  1. Tính nhẩm:

  9 + 7 =                 8 + 4 =                   6 + 5 =                     2 + 9 =

  7 + 9 =                 4 + 8 =                   5 + 6 =                     9 + 2 =

  16 – 9 =                12 – 8 =                  11 – 6 =                    11 – 2 =

  16 – 7 =                12 – 4 =                  11 – 5 =                    11 – 9 =

  2. Đặt tính rồi tính:

  a) 38 + 42;                         47 + 35;                      36 + 64

  b) 81 – 27;                          63 – 18;                       100 – 42.

  3. Số?

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 82 SGK Toán 2

   

           9 + 8 =                                                   7 + 8 =

  c)      9 + 6 =                                                d) 6 + 5 =

           9 + 1 + 5 =                                              6 + 4 + 1 =

  4. Lớp 2A trồng được 48 cây, lớp 2B trồng được nhiều hơn lớp 2A 12 cây. Hỏi lớp 2B trồng được bao nhiêu cây?

  5. Số?

  a) 72 +… = 72;                      b) 85 – … = 85.

  Lời giải chi tiết

  1. 

  9 + 7 = 16                8 + 4 = 12                   6 + 5 = 11                     

  7 + 9 = 16                4 + 8 = 12                   5 + 6 = 11                    

  16 – 9 = 7                12 – 8 = 4                     11 – 6 = 5                      

  16 – 7 = 9                12 – 4 = 8                     11 – 5 = 6                      

   

  2 + 9 = 11

  9 + 2 = 11

  11 – 2 = 9

  11 – 9 = 2

  2. 

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 82 SGK Toán 2

  3. 

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 82 SGK Toán 2

           9 + 8 = 17                                          7 + 8 = 15

  c)      9 + 6 = 15                                       d) 6 + 5 = 11

           9 + 1 + 5 = 15                                      6 + 4 + 1 = 11

  4. 

  Số cây lớp 2B trồng được là

  48 + 12 = 60 ( cây )

  Đáp số: 60 cây.

  5. 

  a) 72 + 0 = 72;                      b) 85 – 0 = 85.

  BaitapSachgiaokhoa.com

         

  Bài tập cùng chuyên mục