Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 83 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tính nhẩm:12 - 6 =                6 + 6 =                   17 - 9 =                   5 + 7 =9 + 9 =      ...

  Đề bài

  1. Tính nhẩm:

  12 – 6 =                6 + 6 =                   17 – 9 =                   5 + 7 =

  9 + 9 =                 13 – 5 =                  8 + 8 =                    13 – 8 =

  14 – 7 =                8 + 7 =                   11 – 8 =                   2 + 9 = 

  17 – 8 =                16 – 8 =                   4 + 7 =                   12 – 6 =

  2. Đặt tính rồi tính:

  a) 68 + 27;                         56 + 44;                             82 – 48

  b) 90 – 32;                          71 – 25;                              100 – 7.

  3. Số?

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 83 SGK Toán 2

   

             17 – 9 =                                                15 – 6 = 

    c) 16 – 9 =                                             d) 14 – 8 =

        16 – 6 – 3 =                                           14 – 4 – 4 =

  4. Thùng lớn đựng được 60l nước, thùng bé đựng được ít hơn thùng lớn 22l nước. Hỏi thùng bé đựng được bao nhiêu lít nước?

  5. Viết phép cộng có tổng bằng một số hạng.

  Lời giải chi tiết

   1. 

  12 – 6 = 6                        6 + 6 = 12                       17 – 9 = 8                       

  9 + 9 = 18                      13 – 5 = 8                          8 + 8 = 16                       

  14 – 7 = 7                       8 + 7 = 15                        11 – 8 = 3                      

  17 – 8 = 9                       16 – 8 = 8                           4 + 7 = 11                       

   

  5 + 7 = 12

  13 – 8 = 5

  2 + 9 = 11

  12 – 6 = 6

   2. 

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 83 SGK Toán 2

   3. 

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 83 SGK Toán 2

            17 – 9 = 8                                        15 – 6 = 5

   c) 16 – 9 = 7                                     d) 14 – 8 = 6

      16 – 6 – 3 = 7                                    14 – 4 – 4 = 6

  4. 

  Số lít nước thùng bé đựng được là:

  60 – 22 – 38 (l)

  Đáp số: 38 l nước

  5. 

  Chắng hạn: 3 + 0 = 3; 27 + 0 = 27.

  Bài tập cùng chuyên mục