Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 84 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tính nhẩm:a)5 + 9 =                     8 + 6 =                   3 + 9 =                   2 + 9 =9 + 5 =...

  Đề bài

  1. Tính nhẩm:

  a)

  5 + 9 =                     8 + 6 =                   3 + 9 =                   2 + 9 =

  9 + 5 =                     6 + 8 =                   3 + 8 =                   4 + 8 =

  b)

  14 – 7 =                  12 – 6 =                  14 – 5 =                  15 – 9 =

  16 – 8 =                  18 – 9 =                  17 – 8 =                  13 – 7 =

  2. Đặt tính rồi tính:

  a) 36 + 36;               100 – 75;                  48 + 48

  b) 100 – 2;                 45 + 45;                  83 + 17.

  3. Tìm x:

  a) x + 16 = 20;               b) x – 28 = 14;                c) 35 – x = 15.

  4. Anh cân nặng 50 kg, em nhẹ hơn anh 16kg. Hỏi em cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

  5. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 84 SGK Toán 2

  Số hình tứ giác trong hình vẽ là:

  A. 1

  B. 2

  C. 3

  D. 4

  Lời giải chi tiết

  1. 

  a)

  5 + 9 = 14            8 + 6 = 14             3 + 9 = 12          2 + 9 = 11

  9 + 5 = 14            6 + 8 = 14             3 + 8 = 11          4 + 8 = 12

  b)

  14 – 7 = 7             12 – 6 = 6              14 – 5 = 9            15 – 9 = 6

  16 – 8 = 8             18 – 9 = 9              17 – 8 = 9            13 – 7 = 6

  2. 

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 84 SGK Toán 2

  3.

  a) x + 16 = 20;                      b) x – 28 = 14;                         

      x          = 20 – 16                    x         = 14 + 28  

      x          = 4                             x          = 42  

  c) 35 – x = 15.

             x = 35 – 15

             x = 20

  4. 

  Cân nặng của em là:

  50 – 16 = 34 (kg)

  Đáp số: 34 kg

  5. 

  Khoanh vào chữ D.

  Bài tập cùng chuyên mục