Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 89, 90 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tính:2. Tính:14 - 8 + 9 =                    15 - 6 + 3 =                   9 + 9 - 15 =5 + 7 - 6 =            ...

  Đề bài

  1. Tính:

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 89, 90 SGK Toán 2

  2. Tính:

  14 – 8 + 9 =                    15 – 6 + 3 =                   9 + 9 – 15 =

  5 + 7 – 6 =                      8 + 8 – 9 =                     13 – 5 + 6 =

  16 – 9 + 8 =                    11 – 7 + 8 =                    6 + 6 – 9 =

  3. Viết số thích hợp vào ô trống:

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 89, 90 SGK Toán 2

  4. Can bé đựng được 14l dầu, can to đựng được nhiều hơn can bé 8l. Hỏi can to đựng được bao nhiêu lít dầu?

  5. Hãy vẽ một đoạn thẳng dài 5cm. Kéo dài đoạn thẳng đó để được một đoạn thẳng dài 1dm.

  Lời giải chi tiết

  1.

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 89, 90 SGK Toán 2

  2. 

  14 – 8 + 9 = 15               15 – 6 + 3 = 12                 9 + 9 – 15 = 3

  5 + 7 – 6 =  6                   8 + 8 – 9 = 7                    13 – 5 + 6 = 14

  16 – 9 + 8 = 15               11 – 7 + 8 = 12                 6 + 6 – 9 = 3

  3. 

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 89, 90 SGK Toán 2

  4.

  Số lít dầu đựng trong can to là:

  14 + 8 = 22 (l)

  Đáp số: 22 l dầu

  5.

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 89, 90 SGK Toán 2

  Bài tập cùng chuyên mục