Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 90 SGK Toán 3


  Đề bài1.Tính nhẩm:\(9 \times 5 =\)        \(63 : 7 =\)          \(8 \times 8 =\)        \(5 \times 7 =\)          \(8 \times 7 =\)\(3 \times 8 =\)         \(40 : 5 =\)         \( 5 \times...

  Đề bài

  1.Tính nhẩm:

  \(9 \times 5 =\)        \(63 : 7 =\)          \(8 \times 8 =\)        \(5 \times 7 =\)          \(8 \times 7 =\)

  \(3 \times 8 =\)         \(40 : 5 =\)         \( 5 \times 5 =\)        \(7 \times 5 =\)          \(7 \times 8 =\)

  \(6 \times 4 =\)          \(45 : 9 =\)         \(7 \times 7 =\)         \(35 : 5 =\)           \(56 : 8 =\)

  \(2 \times 8 =\)           \(81 : 9 =\)         \(9 \times 9 =\)         \(35 : 7 =\)           \(56 : 7 =\)

  2. Tính:

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 90 SGK Toán 3

  3. Tính chu vi của một vườn cây ăn quả hình chữ nhật có chiều dài là \(100m\), chiều rộng là \(60m\) mét ?

  4. Một cuộn vải dài \(81m\), đã bán được \(1\over 3\) cuộn vải. Hỏi cuộn vải còn lại bao nhiêu 

  5. Tính giá trị của biểu thức :

  a) \(25 \times 2 + 30\)

  b) \(75 + 15 \times 2\)

  c) \(70 + 30 : 3\)

  Lời giải chi tiết

  1.

  \(9 \times 5 =45\);  \(63 : 7 =9\);    \(8 \times 8 =64\);   \(5 \times 7 =35\);   \(8 \times 7 =56\)

  \(3 \times 8 =24\); \(40 : 5 =8\);   \( 5 \times 5 =25\);  \(7 \times 5 =35\);  \(7 \times 8 =56\)

  \(6 \times 4 =24\);   \(45 : 9 =5\);   \(7 \times 7 =49\);   \(35 : 5 =7\);  \(56 : 8 =7\)

  \(2 \times 8 =16\);   \(81 : 9 =9\);    \(9 \times 9 =81\);   \(35 : 7 =5\);  \(56 : 7 =8\).

  2. 

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 90 SGK Toán 3

  3. 

  Chu vi mảnh vườn hình chữ nhật là :

  \((100 + 60) \times 2 = 320 (m)\)

   Đáp số: 320 m

  4. 

  Số mét vải đã bán là :

  \(81 : 3 = 27 (m)\)

  Số mét vải còn lại là :

  \(81 – 27 = 54 (m)\)

  Đáp số: 54 m

  5. 

  a) \(25 \times 2 + 30 = 50 + 30 = 80\)

  b) \(75 + 15 \times 2 = 75 + 30 = 115\)

  c) \(70 + 30 : 3 = 70 + 10 = 80\)

  Bài tập cùng chuyên mục