Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 96 SGK Toán 2


  Đề bài1. Số?2. Tính (theo mẫu):2cm x 3 = 6cm                          2kg x 4 =2cm x 5 =                                2kg x 6 = 2dm x 8 =...

  Đề bài

  1. Số?

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 96 SGK Toán 2

  2. Tính (theo mẫu):

  2cm x 3 = 6cm                          2kg x 4 =

  2cm x 5 =                                2kg x 6 = 

  2dm x 8 =                                2kg x 9 =

  3. Mỗi xe đạp có hai bánh xe. Hỏi 8 xe đạp có bao nhiêu bánh xe?

  4. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 96 SGK Toán 2

  5. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 96 SGK Toán 2

  Lời giải chi tiết

  1.

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 96 SGK Toán 2

  2.

  2cm x 3 = 6cm                                2kg x 4 = 8kg

  2cm x 5 = 10cm                               2kg x 6 = 12kg 

  2dm x 8 = 16cm                               2kg x 9 = 18kg

  3.

  Số bánh xe của 78 xe đạp là:

  2 x 8 = 16 (bánh xe)

  Đáp số: 16 bánh xe.

  4.

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 96 SGK Toán 2

  5.

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 96 SGK Toán 2

  Bài tập cùng chuyên mục