Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 99 SGK Toán 4


  Đề bài1. Trong các số 7435; 4568; 66811; 2050; 2229; 35766:    a) Số nào chia hết cho 2?               b) Số nào chia hết cho 3?    c) Số nào chia hết cho 5?               d) Số nào chia hết cho 9?2. Trong các số 57234; 64620;...

  Đề bài

  1. Trong các số 7435; 4568; 66811; 2050; 2229; 35766:

      a) Số nào chia hết cho 2?               b) Số nào chia hết cho 3?

      c) Số nào chia hết cho 5?               d) Số nào chia hết cho 9?

  2. Trong các số 57234; 64620; 5270; 77285

  a) Số nào chia hết cho 2 và 5?          

  b) Số nào chia hết cho 3 và 2?

  c) Số nào chia hết cho 2; 3; 5 và 9?

  3. Tìm chữ số thích hợp để viết vào ô trống sao cho:

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 99 SGK Toán 4

  4. Tính giá trị của mỗi biểu thức sau rồi xét xem giá trị đó chia hết cho những số nào trong các số 2, 5:

  a) 2253 + 4315 – 173                       b) 6438 – 2325 x 2

  c) 480 – 120: 4                                d) 63 + 24 x 3

  5. Một lớp học có ít hơn 35 học sinh và nhiều hơn 20 học sinh. Nếu học sinh trong lớp xếp đều thành 3 hàng hoặc thành 5 hàng thì không thừa, không thiếu bạn nào. Tìm số học sinh của lớp học đó.

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtBài 1, 2, 3, 4, 5 trang 99 SGK Toán 4

  Áp dụng các dấu hiệu chia hết cho 2; 3; 5; 9.

  Lời giải chi tiết

  1. a) Các số chia hết cho 2 là: 4568; 2050; 35766.

      b) Các số chia hết cho 3 là: 2229; 35766.

      c) Các số chia hết cho 5 là: 7435; 2050.

      d) Các số chia hết cho 9 là: 35766.

  2. a) Các số có tận cùng là 0 thì chia hết cho cả 2 và 5.

      Vậy các số chia hết cho cả 2 và 5 là: 64620; 5270.

     b) Ta chọn các số chia hết cho 2 sau đó chọn trong số đó các số chia hết cho 3. 

     Vậy các số chia hết cho 3 và 2 là: 57234; 64620.

    c) Ta có thể chọn trong các số ở phần b các số chia hết cho 5 và cho 9.

     Vậy các số chia hết cho 2; 3; 5 và 9 là: 64620.

  3. a) Viết vào ô trống chữ số 2; 5; 8:          528; 558; 588.

      b) Viết vào ô trống chữ số 0, 9:               603;  693.

      c) Viết vào ô trống chữ số 0:                   240.

      d) Viết vào ô trống chữ số 4:                  354.

  4. a) 2253 + 4315 – 173 = = 6568 – 173 = 6395   

          6395 chia hết cho 5.

      b) 6438 – 2325 x 2 = 6438 – 4650 = 1788    

          1788 chia hết cho 2.

      c) 480 – 120: 4 = 480 – 30 =  450

          450 chia hết cho 2 và 5.

      d) 63 + 24 x 3 = 63 + 72 = 135

         135 chia hết cho 5.

  5. Số học sinh trong lớp xếp đều thành 3 hàng hoặc thành 5 hàng thì không thừa, không thiếu bạn nào nên số học sinh của lớp học phải là số vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 5.

  Các số vừa chia hết cho 3 vừa chia hết 5 là: 0 ; 15; 30; 45…

  Vì số cần tìm bé hơn 35 và lớn hơn 20 nên ta chọn số 30. Vậy lớp học đó có 30 học sinh.

  Bài tập cùng chuyên mục