Bài 1, 2, 3, 4 trang 10, 11 SGK Toán 2


  Đề bài1. Viết các số:a) Từ 40 đến 50;           b) Từ 68 đến 74;       c) Tròn chục và bé hơn 50.2. Viết:a) Số liền sau của 59;                           b) Số liền...

  Đề bài

  1. Viết các số:

  a) Từ 40 đến 50;           b) Từ 68 đến 74;       c) Tròn chục và bé hơn 50.

  2. Viết:

  a) Số liền sau của 59;                           b) Số liền sau của 99

  c) Số liền trước của 89;                         d) Số liền trước của 1

  e) Số lớn hơn 74 và bé hơn 76;              g) Số lớn hơn 86 và bé hơn 89.

  3. Đặt tính rồi tính:

  a) 32 + 43;           87 – 36;             21 + 57

  b) 96 – 42;            44 + 34;            53 – 10.

  4. Lớp 2A có 18 học sinh đang tập hát, lớp 2B có 21 học sinh đang tập hát. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu học sinh đang tập hát?

  Lời giải chi tiết

  1.

  a) 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50;

  b) 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74.

  c) 10, 20, 30, 40.

  2. 

  a) 60                   b) 100

  c) 88                   d) 0

  d) 75                   g) 87, 88

  3.

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 10, 11 SGK Toán 2

   

  4. 

  Số học sinh đang học hát ở cả hai lớp là

  18 + 21 = 39 (học sinh)

  Đáp số: 39 học sinh

  Bài tập cùng chuyên mục