Bài 1, 2, 3, 4 trang 100 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tính nhẩm:a) 4 x 4 =                    4 x 9 =                   4 x 6 =4 x 5 =                    4 x 2 =  ...

  Đề bài

  1. Tính nhẩm:

  a) 

  4 x 4 =                    4 x 9 =                   4 x 6 =

  4 x 5 =                    4 x 2 =                   4 x 10 =

  4 x 8 =                    4 x 7 =                   4 x 1  =

  b)

  2 x 3 =                    2 x 4 =                   4 x 3 =

  3 x 2 =                    4 x 2 =                   3 x 4 =

  2. Tính (theo mẫu):

  Mẫu: 4 x 3 + 8 = 12 + 8

  a) 4 x 8 + 10 = 

  b) 4 x  9 + 14 =

  c) 4 x 10 + 60 =

  3. Mỗi học sinh được mượn 4 quyển sách. Hỏi 5 học sinh được mượn bao nhiêu quyển sách?

  4. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

  4 x 3 =?

  A. 7

  B. 1

  C. 12

  D. 43

  Lời giải chi tiết

  1.

  a)  4 x 4 = 16                   4 x 9 = 36                  4 x 6 = 24

       4 x 5 = 20                   4 x 2 = 8                  4 x 10 = 40

      4 x 8 = 32                   4 x 7 = 28                 4 x 1  = 4

  b)  2 x 3 = 6                   2 x 4 = 8                 4 x 3 = 12

       3 x 2 = 6                   4 x 2 = 8                 3 x 4 = 12

  2.

  a) 4 x 8 + 10 = 32 + 10

  b) 4 x  9 + 14 = 36 + 14

  c) 4 x 10 + 60 = 40 + 60

  3.

  5 học sinh mượn được số quyển sách là:

  4 x 5 = 20 (quyển)

  Đáp số: 20 quyển

  4.

  Khoanh vào chữ C.

  Bài tập cùng chuyên mục