Bài 1, 2, 3, 4 trang 100 SGK Toán 4


  Đề bài1. Viết số hoặc chữ số thích hợp vào ô trống:ĐọcViếtChín trăm hai mươi mốt ki–lô–mét vuông Hai nghìn ki–lô–mét vuông  509km2 32000km22. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:1km2 = …. m2                 1m2 = ……dm2        32m2 49dm2  = …..dm21000000m2 =  ….km2      5km2 = …… m2         2000000m2 = …km2 3. Một khu rừng hình...

  Đề bài

  1. Viết số hoặc chữ số thích hợp vào ô trống:

  Đọc

  Viết

  Chín trăm hai mươi mốt ki–lô–mét vuông

   

  Hai nghìn ki–lô–mét vuông

   

   

  509km2

   

  32000km2

  2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

  1km2 = …. m2                 1m2 = ……dm2        32m49dm2  = …..dm2

  1000000m2 =  ….km2      5km2 = …… m2         2000000m2 = …km2

   

  3. Một khu rừng hình chữ nhật có chiều dài 3km và chiều rộng 2km. hỏi diện tích của khu rừng đó bằng bao nhiêu ki-lô-mét vuông?

  4. Trong các số dưới đây, chọn ra số đo thích hợp chỉ: 

     a) Diện tích lớp học: 81cm2; 900dm2; 40m2

     b) Diện tích nước Việt Nam: 5000000m2; 324000dm2; 330991km2

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtBài 1, 2, 3, 4 trang 100 SGK Toán 4

  Dựa vào tính chất: 1km = 1 000 000 m2

  Lời giải chi tiết

  1. 

  Đọc

  Viết

  Chín trăm hai mươi mốt ki–lô–mét vuông

  921 km2

  Hai nghìn ki–lô–mét vuông

  2000 km2

  Năm trăm linh chin ki–lô–mét vuông

  509 km2

  Ba trăm hai chục nghìn ki–lô–mét vuông

  32000 km2

  2. 

  1km2 = 1000000m2          1m2 = 100dm2           32m49dm2 = 3249dm2

  1000000 m2 = 1km2         5km2 = 5000000m2         2000000m2 = 2km2

  3. Diện tích của khu rừng là:

             3 x 2 = 6 (km2)

                               Đáp số: 6km2

  4. a) Chọn diện tích lớp học bằng: 40m2

      b) Diện tích nước Việt Nam: 330991km2

  Bài tập cùng chuyên mục