Bài 1, 2, 3, 4 trang 101 SGK Toán 3


  Đề bài1. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm <, >, = a) 7766…7676                b) 1000g…1 kg    8453…8435                    950g…1kg    9102….9120                   1 km….1200 m    5005…4905 ...

  Đề bài

  1. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm <, >, = 

  a) 7766…7676                b) 1000g…1 kg

      8453…8435                    950g…1kg

      9102….9120                   1 km….1200 m

      5005…4905                    100 phút….1 giờ 30 phút

  2. Viết các số 4208; 4802; 4280; 4082;

  a) Theo thứ tự từ bé đến lớn;

  b) Theo thứ tự từ lớn đến bé.

  3. Viết

  a) Số bé nhất có ba chữ số

  b) Số bé nhất có bốn chữ số

  c) Số lớn nhất có ba chữ số

  d) Số lớn nhất có bốn chữ số

  4. 

  a) Trung điểm của đoạn thẳng AB ứng với số nào?

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 101 SGK Toán 3

  b) Trung điểm của đoạn thẳng CD ứng với số nào?

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 101 SGK Toán 3

  Lời giải chi tiết

   1.

  a) 7766 > 7676                      b)1000g = 1 kg

      8453 > 8435                        950g < 1kg

      9102 < 9120                        1 km < 1200 m

      5005 > 4905       100 phút > 1 giờ 30 phút (1 giờ 10 phút  = 90 phút)

   2.

  a) Các số đã cho viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

          4082, 4208, 4280, 4802

  b) Các số đã cho viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:

         4802, 4280, 4208, 4082

   3.

  a) Số bé nhất có ba chữ số là: 100

  b) Số bé nhất có bốn chữ số: 1000

  c) Số lớn nhất có ba chữ số: 999

  d) Số lớn nhất có bốn chữ số:9999

  4.

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 101 SGK Toán 3


   

  Bài tập cùng chuyên mục