Bài 1, 2, 3, 4 trang 116 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tính nhẩm:2 x 4 =                             3 x 4 =                               3 x 1 =8: 2 =        ...

  Đề bài

  1. Tính nhẩm:

  2 x 4 =                             3 x 4 =                               3 x 1 =

  8: 2 =                            12: 3 =                               3: 3 =

  8: 4 =                            12: 4 =                               3: 1 =

  2. Tìm \(x\) (theo mẫu):

  a) \(x\times 2 = 10\)                   b) \(x\times 3 = 12\);                     c) \(3\times x = 21\)

          \(x  = 10: 2\)

           \(x = 5\)

  3. Tìm y:

  a) y x 2 = 8;                   b) y x 3 = 15;                      c) 2 x y = 20

  4. Có 20 học sinh ngồi học, mỗi bàn có 2 học sinh. Hỏi có tất cả bao nhiêu bàn học?

  Lời giải chi tiết

  1.

  2 x 4 = 8                         3 x 4 = 12                               3 x 1 = 3

  8: 2 = 4                         12: 3 = 4                                3: 3 = 1

  8: 4 = 2                         12: 4 = 3                                3: 1 = 3

  2.

  b)\(x\times 3 = 12\)

          \(x = 12: 3\)

           \(x = 4\)

  c) \(3\times x = 21\)

                  \(x = 20: 2\)

                  \( x = 10\)

  3.

  a)  y x 2 = 8               b) y x 3 = 15            c) 2 x y = 20

            y = 8: 2               y = 15: 3                     y = 20: 2

            y = 4                    y = 5                            y = 10

  4.

  Số bàn học là:

  20: 2 = 10 (bàn)

  Đáp số: 10 bàn học.

  BaitapSachgiaokhoa.com

         

  Bài tập cùng chuyên mục