Bài 1, 2, 3, 4 trang 12 SGK Toán 2


  Đề bài1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:9 +... = 10         8 +... = 10       7 +... = 10        5 +... = 101 +... = 10         2 +... = 10       3 +......

  Đề bài

  1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

  9 +… = 10         8 +… = 10       7 +… = 10        5 +… = 10

  1 +… = 10         2 +… = 10       3 +… = 10        10 = 5 +…

  10 = 9 +…         10 = 8 +…       10 = 7 +…        10 = 6 +…

  10 = 1 +…         10 = 2 +…       10 = 3 +…         10 =… + 8

  2. Tính:

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 12 SGK Toán 2

  3. Tính nhẩm:

  7 + 3 + 6 =                      9 + 1 + 2 = 

  6 + 4 + 8 =                      4 + 6 + 1 = 

  5 + 5 + 5 =                      2 + 8 + 9 =

  4. Đồng hồ chỉ mấy giờ?

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 12 SGK Toán 2

  Lời giải chi tiết

  1. 

  9 + 1 = 10         8 + 2 = 10       7 + 3 = 10        5 + 5 = 10

  1 + 9 = 10         2 + 8 = 10       3 + 7 = 10        10 = 5 + 5

  10 = 9 + 1         10 = 8 + 2       10 = 7 + 3        10 = 6 + 4

  10 = 1 + 9         10 = 2 + 8       10 = 3 + 7        10 = 2 + 8

  2. 

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 12 SGK Toán 2

  3.

  7 + 3 + 6 = 16                     9 + 1 + 2 = 12

  6 + 4 + 8 = 18                     4 + 6 + 1 = 11

  5 + 5 + 5 = 15                     2 + 8 + 9 = 19

  4. 

  Hình A đồng hồ chỉ 7 giờ;

  Hình B đồng hồ chỉ 5 giờ;

  Hình C đồng hồ chỉ 10 giờ.

  Bài tập cùng chuyên mục