Bài 1, 2, 3, 4 trang 120 (Luyện tập) SGK Toán 3


  Đề bài1. Đặt tính rồi tính:a) 1608: 4                       b)  2035: 5            2105: 3                            2413: 4c) 4218: 63052: 52. Tìm \(x\)a) \(x \times 7 =...

  Đề bài

  1. Đặt tính rồi tính:

  a) 1608: 4                       b)  2035: 5        

      2105: 3                            2413: 4

  c) 4218: 6

  3052: 5

  2. Tìm \(x\)

  a) \(x \times 7 = 2017\)

  b) \(8 \times x = 1640\)

  c) \( x\times 9 = 2769\)

  3. Một cửa hàng có 2024 kg gạo, cửa hàng đã bán \(\frac{1}{4}\) số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kilogam gạo?

  4. Tính nhẩm:

  6000 : 2 =

  8000 : 4 =

  9000 : 3 =

  Lời giải chi tiết

  1.

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 120 (Luyện tập) SGK Toán 3

  2.

  a) \(x\times 7 = 2017\) 

       \(x\quad   = 2017: 7\)

       \(x\quad   = 301\)

  b) \(8\times x = 1640 \) 

              \(x = 1640: 8\)

              \(x = 205\)

  c) \(x\times 9 = 2769\) 

       \(x\quad   = 2769: 9\)

       \( x\quad  = 307\)

  3.

  Số gạo đã bán là:

  \(2024: 4 = 506\) (kg)

  Số gạo còn lại là:

  \(2024 – 506 = 1518\) (kg)

  Đáp số: \(1518\) kg.

  4. 

  Học sinh nhẩm và ghi kết quả như sau :

  \(6000 : 2 = 3000\)

  \(8000 : 4 = 2000\)

  \(9000 : 3 = 3000\)

  Bài tập cùng chuyên mục