Bài 1, 2, 3, 4 trang 121 SGK Toán 3


  Đề bài1. Đọc các số viết bằng chữ số La Mã sau đây:I, III, V, VII, IX, XI,XXIII, IV, VI, VIII, X, XII, XX.2. Đồng hồ chỉ mấy giờ? 3. Hãy viết các số II, VI, V, VII, IV, IX,  XIa) Theo thứ tự từ bé đến lớn;b) Theo thứ tự từ lớn...

  Đề bài

  1. Đọc các số viết bằng chữ số La Mã sau đây:

  I, III, V, VII, IX, XI,XXI

  II, IV, VI, VIII, X, XII, XX.

  2. Đồng hồ chỉ mấy giờ?

   Bài 1, 2, 3, 4 trang 121 SGK Toán 3

  3. Hãy viết các số II, VI, V, VII, IV, IX,  XI

  a) Theo thứ tự từ bé đến lớn;

  b) Theo thứ tự từ lớn đến bé.

  4. Viết các số từ 1 đến 12 bằng chữ số La Mã.

  Lời giải chi tiết

  1.

  Đọc như sau :

  Một, ba, năm, bảy, chín, mười một, hai mươi mốt

  Hai, bốn, sáu, tám, mười, mười hai, hai mươi.

  2.

  Đồng hồ ở hình A chỉ 6 giờ

  Đồng hồ ở hình B chỉ 12 giờ

  Đồng hồ ở hình C chỉ 3 giờ

  3.

  a) Các số đã cho viết theo thứ tự từ bé đến lớn như sau :

  II, IV, V, VI, VII, IX, XI.

  b) Các số đã cho viết theo thứ tự từ lớn đến bé như sau :

  XI, IX, VII, VI, V, IV, II.

  4. 

  I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI,XII.

  Bài tập cùng chuyên mục