Bài 1, 2, 3, 4 trang 128 SGK Toán 4


  Đề bài1. Tínha) \(\frac{2}{3}+\frac{5}{3}\);                      b)  \(\frac{6}{5}+\frac{9}{5}\);            c) \(\frac{12}{27}+\frac{7}{27}+\frac{8}{27}\)2. Tínha) \(\frac{3}{4}+\frac{2}7{}\)                       b) \({5 \over {16}} + {3 \over 8}\)                      c) \(\frac{1}{3}+\frac{7}{5}\)3. Rút gọn...

  Đề bài

  1. Tính

  a) \(\frac{2}{3}+\frac{5}{3}\);                      b)  \(\frac{6}{5}+\frac{9}{5}\);            c) \(\frac{12}{27}+\frac{7}{27}+\frac{8}{27}\)

  2. Tính

  a) \(\frac{3}{4}+\frac{2}7{}\)                       b) \({5 \over {16}} + {3 \over 8}\)                      c) \(\frac{1}{3}+\frac{7}{5}\)

  3. Rút gọn rồi tính:

  a) \(\frac{3}{15}+\frac{2}{5}\);                    b) \(\frac{4}{6}+\frac{18}{27}\)                 c) \(\frac{15}{25}+\frac{6}{21}\)

  4. Trong một buổi sinh hoạt, chi đội lớp 4A có \(\frac{3}{7}\) số đội viên tập hát và \(\frac{2}{5}\) số đội viên tham gia đá bóng. Hỏi số đội viên tham gia hai hoạt động trên bằng bao nhiêu phần đội viên cho đội?

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtBài 1, 2, 3, 4 trang 128 SGK Toán 4

  – Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số, ta cộng hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.

  – Muốn cộng hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số, rồi cộng hai phân số đó.

  Lời giải chi tiết

  1. a) \(\frac{2}{3}+\frac{5}{3}= \frac{2+5}{3}=\frac{7}{3}\)  

  b) \(\frac{6}{5}+\frac{9}{5}= \frac{6+9}{5}=\frac{15}{5}=3\)

  c) \(\frac{12}{27}+\frac{7}{27}+\frac{8}{27}= \frac{12+7+8}{27}= \frac{27}{27}=1\)

  2.  a)  \(\frac{3}{4}+\frac{2}7{}\) = \(\frac{21}{28}+\frac{8}{28}= \frac{29}{28}\)

  b)  \({5 \over {16}} + {3 \over 8} = {5 \over {16}} + {6 \over {16}} = {{11} \over {16}}\)

  c)  \(\frac{1}{3}+\frac{7}{5}\) = \(\frac{5}{15}+\frac{21}{15}= \frac{26}{15}\)

  3.  a) \(\frac{3}{15}+\frac{2}{5} = \frac{3:3}{15:3 }+\frac{2}{5}= \frac{1}{5}+\frac{2}{5}= \frac{3}{5}\)

  b) \(\frac{4}{6}+\frac{18}{27}= \frac{4:2}{6:2} +\frac{18:9}{27:9} = \frac{2}{3}+\frac{2}{3}= \frac{4}{3}\)

  c) \(\frac{15}{25}+\frac{6}{21} = \frac{15:5}{25:5} + \frac{6:3}{21:3} \)

  \(= \frac{3}{5}+\frac{2}{7}=\frac{21}{35}+\frac{10}{35}= \frac{31}{25}\)

  4. Tổng số đội viên tham gia tập hát và tham gia bóng đá bằng số phần số đội viên của chi đội là:

                    \(\frac{3}{7} +\frac{2}{5}= \frac{15}{35}+\frac{14}{35}= \frac{29}{35}\) ( số đội viên chi đội)

                                                            Đáp số: \( \frac{29}{35}\) số đội viên chi đội

  Bài tập cùng chuyên mục