Bài 1, 2, 3, 4 trang 129 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tìm y:a) y: 2 = 3;               b) y: 3 = 5 ;                        c) y: 3 = 12. Tìm x:a) \(x - 2 = 4\)             ...

  Đề bài

  1. Tìm y:

  a) y: 2 = 3;               b) y: 3 = 5 ;                        c) y: 3 = 1

  2. Tìm x:

  a) \(x – 2 = 4\)                b) \(x – 4 = 5\)                          c) \(x: 3 = 3\)

      \(x: 2 = 4\)                    \(x: 4 = 5\)                              \(x – 3 = 3\)

  3. Viết số thích hợp vào ô trống:

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 129 SGK Toán 2

  4. Có một số lít dầu đựng trong 6 can, mỗi can 3l. Hỏi có tất cả bao nhiêu lít dầu?

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 129 SGK Toán 2

  Lời giải chi tiết

  1.

  a) y: 2 = 3

           y = 3 x 2

           y = 6

  b) y: 3 = 5

           y = 5 x 3

           y = 15

  c) y: 3 = 1

           y = 1 x 3

           y = 3

  2:

  a) \(x – 2 = 4\)

      \(x\quad = 4 + 2\)

      \(x\quad = 6\)

      \(x: 2 = 4\)

       \(x\quad = 4\times 2\)

        \(x\quad = 8\)

  b) \(x – 4 = 5\)

        \(x\quad = 5 + 4\)

          \(x = 9\)

        \(x: 4 = 5\)

        \(x\quad = 5\times 4\)

        \(x\quad = 20\)

  c) \(x: 3 = 3\)

      \(x\quad = 3\times 3\)

       \(x\quad = 9\)

       \(x – 3 = 3\)

        \(x\quad= 3 + 3\)

         \(x\quad = 6\)

  3.

  Cột thứ nhất: 10: 2 = 5, điền 5 vào ô trống.

  Cột thứ hai: 5 x 2 = 10, điền 10 vào ô trống.

  Cột thứ ba: 18: 2 = 9, điền 9 vào ô trống.

  Cột thứ tư: 3 x 3 = 9, điền 9 vào ô trống.

  Cột thứ năm: 21: 3 = 7, điền 7 vào ô trống.

  Cột thứ sáu: 4 x 3 = 12, điền 12 vào ô trống.

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 129 SGK Toán 2

  4.

  Sốt lít dầu có tất cả là:

  3 x 6 = 18 (lít)

  Đáp số: 18 lít.

  Bài tập cùng chuyên mục