Bài 1, 2, 3, 4 trang 131 SGK Toán 2


  Đề bài1. Nối các điểm để được:a) Một đường gấp khúc gồm ba đoạn thẳng:b) Một hình tam giác:c) Một hình tứ giác.2. Tính chu vi hình tam giác ABC, biết độ dài các cạnh là:AB = 2cm, BC = 5cm, AC = 4cm.3.Hình tứ giác DEGH có độ dài...

  Đề bài

  1. Nối các điểm để được:

  a) Một đường gấp khúc gồm ba đoạn thẳng:

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 131 SGK Toán 2

  b) Một hình tam giác:

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 131 SGK Toán 2

  c) Một hình tứ giác.

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 131 SGK Toán 2

  2. Tính chu vi hình tam giác ABC, biết độ dài các cạnh là:

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 131 SGK Toán 2

  AB = 2cm, BC = 5cm, AC = 4cm.

  3.

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 131 SGK Toán 2

  Hình tứ giác DEGH có độ dài các cạnh DE = 3cm, EG = 5cm, GH = 6cm, DH = 4cm. Tính chu vi hình tứ giác đó.

  4.

  a) Tính độ dài đường gấp khúc ABCDE.

  b) Tính chu vi hình tứ giác ABCD.

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 131 SGK Toán 2

  Lời giải chi tiết

  1.

  Có thể nối nhiều cách, chẳng hạn như sau:

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 131 SGK Toán 2

  2.

  Chu vi hình tam giác ABC là:

  3 + 4 + 5 = 12 (cm)

  Đáp số: 12cm.

  3.

  Chu vi hình tứ giác DEGH là:

  5 + 4 + 6 + 8 = 23 (cm)

  Đáp số: 23cm.

  4. 

  a) Độ dài đường gấp khúc ABCDE là:

  3 + 3 + 3 + 3 = 12 (cm)

  b) Chu vi hình tứ giác ABCD là: 

  3 + 3 + 3 + 3= 12 (cm)

                         Đáp số: a) 12 cm

                                      b) 12 cm.

  Ngoài ra có thể viết 3 x 4 thay cho phép tính 3 + 3 + 3 + 3 để tính độ dài đường gấp khúc và chu vi của hình tứ giác.

  Bài tập cùng chuyên mục