Bài 1, 2, 3, 4 trang 133 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tính nhẩm:0 x 4 =             0 x 2 =               0 x 3 =              0 x 1 =4 x 0 =             2 x 0 =     ...

  Đề bài

  1. Tính nhẩm:

  0 x 4 =             0 x 2 =               0 x 3 =              0 x 1 =

  4 x 0 =             2 x 0 =               3 x 0 =              1 x 0 =

  2. Tính nhẩm:

  0: 4 =                    0: 2 =                 0: 3 =                    0: 1 =

  3. Số?

  …x 5 = 0                       3 x… = 0

  …: 5 = 0                      …: 3 = 0

  4. Tính:

  2: 2 x 0 =                       0: 3 x 3 =

  5: 5 x 0 =                       0: 4 x 1 =

  Lời giải chi tiết

  1.

  0 x 4 = 0               0 x 2 = 0              0 x 3 = 0                  0 x 1 = 0

  4 x 0 = 0               2 x 0 = 0               3 x 0 = 0                 1 x 0 = 0

  2.

  0: 4 = 0               0: 2 = 0                 0: 3 = 0                 0: 1 = 0

  3.

  0 x 5 = 0                       3 x 0 = 0

  0: 5 = 0                        0: 3 = 0

  4.

  2: 2 x 0 = 1 x 0 = 0                       0: 3 x 3 = 0 x 3 = 0

  5: 5 x 0 = 1 x 0 = 0                       0: 4 x 1 = 0 x 1 = 0

  Bài tập cùng chuyên mục