Bài 1, 2, 3, 4 trang 143 SGK Toán lớp 2


  Đề bài1. Mỗi số dưới đây ứng với cách đọc nào?a) Một trăm linh bảy.b) Một trăm linh chín.c) Một trăm linh tám.d) Một trăm linh hai.e) Một trăm lĩnh năm.g) Một trăm linh ba.2. Số?3.  Điền dấu >; < = thích hợp vào chỗ chấm:101...102          ...

  Đề bài

  1. Mỗi số dưới đây ứng với cách đọc nào?

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 143 SGK Toán lớp 2

  a) Một trăm linh bảy.

  b) Một trăm linh chín.

  c) Một trăm linh tám.

  d) Một trăm linh hai.

  e) Một trăm lĩnh năm.

  g) Một trăm linh ba.

  2. Số?

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 143 SGK Toán lớp 2

  3.  Điền dấu >; < = thích hợp vào chỗ chấm:

  101…102                          106…109

  102…102                          103…101

  105…104                          105…105

  109…108                          109…110

  4.

  a) Viết các số 106, 108, 105, 107 theo thứ tự từ bé đến lớn.

  b) Viết các số 100, 106, 107, 105, 110, 103 theo thứ tự từ lớn đến bé.

  Lời giải chi tiết

  1.

  Số 102 ứng với cách đọc d.

  Số 109 ứng với cách đọc b.

  Số 105 ứng với cách đọc e.

  Số 108 ứng với cách đọc c.

  Số 103 ứng với cách đcọ g.

  Số 107 ứng với cách đọc a.

  2.

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 143 SGK Toán lớp 2

  3.

  101 < 102                          106 < 109

  102 = 102                          103 > 101

  105 > 104                          105 = 105

  109 > 108                          109 < 110

  4.

  a) Các số đã cho viết theo thứ tự từ bé đến lớn như sau:

  103, 105, 106, 107, 108.

  b) Các số đã cho viết theo thứ tự từ lớn đến bé như sau:

  110, 107, 106, 105, 103, 100.

  Bài tập cùng chuyên mục