Bài 1, 2, 3, 4 trang 156 SGK Toán 1


  Đề bài1. Đặt tính rồi tính:47 + 22                     40 + 22                   12 + 451 + 35                     80 + 9    ...

   Đề bài

   1. Đặt tính rồi tính:

   47 + 22                     40 + 22                   12 + 4

   51 + 35                     80 + 9                      8 + 31

   2. Tính nhẩm:

   30 + 6 =           60 + 9 =             52 + 6 =               82 + 3 =

   40 + 5 =           70 + 2 =             6 + 52=                 3 + 82 =

   3. Lớp em có 21 bạn gái và 14 bạn trai. Hỏi lớp em có tất cả bao nhiêu bạn?

   4. Vẽ đoạn thẳng có độ dài bằng 8cm.

   Lời giải chi tiết

   1.

   Bài 1, 2, 3, 4 trang 156 SGK Toán 1

   2.

   30 + 6 = 36             60 + 9 = 69         52 + 6 = 58              82 + 3 = 85

   40 + 5 = 45             70 + 2 = 72         6 + 52= 58               3 + 82 = 85

   3.

   Số bạn lớp em là:

   21 + 14 = 35 (bạn)

   Đáp số: 35 bạn.

   4. 

   Bài 1, 2, 3, 4 trang 156 SGK Toán 1

   Bài tập cùng chuyên mục