Bài 1, 2, 3, 4 trang 19 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tính nhẩm:8 + 3 =             8 + 4 =               8 + 6 =              8 + 7 =               8 + 9 =3 +...

  Đề bài

  1. Tính nhẩm:

  8 + 3 =             8 + 4 =               8 + 6 =              8 + 7 =               8 + 9 =

  3 + 8 =             4 + 8 =               6 + 8 =              7 + 8 =               9 + 8 =

  2. Tính:

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 19 SGK Toán 2

  3. Tính nhẩm:

  8 + 5 =                                 8 + 6 =                         8 + 9 = 

  8 + 2 + 3 =                          8 + 2 + 4 =                   8 + 2 + 7 =

  9 + 5 =                                 9 + 8 =                         9 + 6 = 

  9 + 1 + 4 =                          9 + 1 + 7 =                   9 + 1 + 5 = 

  4. Hà có 8 con tem, Mai có 7 con tem. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu tem?

  Lời giải chi tiết

  1. 

  8 + 3 = 11         8 + 4 = 12          8 + 6 = 14          8 + 7 = 15              8 + 9 = 17

  3 + 8 = 11         4 + 8 = 12          6 + 8 = 14          7 + 8 = 15              9 + 8 = 17

  2. 

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 19 SGK Toán 2

  3. 

  8 + 5 = 13                        8 + 6 = 14                      8 + 9 = 17

  8 + 2 + 3 = 13                  8 + 2 + 4 = 14               8 + 2 + 7 = 17

  9 + 5 = 14                        9 + 8 = 17                      9 + 6 = 15

  9 + 1 + 4 = 14                 9 + 1 + 7 = 17                9 + 1 + 5 = 15

  4. 

  Tóm tắt:

  Hà: 8 tem

  Mai: 7 tem

  Cả hai bạn có:… tem? 

  Giải

  Số tem cả hai bạn có là

  8 + 7 = 15 (tem)

  Đáp số: 15 tem.

  Bài tập cùng chuyên mục