Bài 1, 2, 3, 4 trang 38 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tính nhẩm: b) 2 + 9 =               3 + 8 =                 4 + 7 =                     5 + 6 =             ...

  Đề bài

  1. Tính nhẩm:

   

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 38 SGK Toán 2

  b) 2 + 9 =               3 + 8 =                 4 + 7 =                     5 + 6 =

                                 3 + 9 =                4 + 8 =                     5 + 7 =

                                                            4 + 9 =                     5 + 8 = 

                                                                                            5 + 9 =

  2. Tính:

   

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 38 SGK Toán 2

  3. Hoa cân nặng 28kg, Mai cân nặng hơn Hoa 3kg. Hỏi Mai cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

  4. Trong hình bên:

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 38 SGK Toán 2

  a) Có mấy hình tam giác?

  b) Có mấy hình tứ giác?

  Lời giải chi tiết

  1. a)

  9 + 2 = 11              8 + 3 = 11               7 + 4 = 11         6 + 5 = 11     

  9 + 3 = 12              8 + 4 = 12               7 + 5 = 12         6 + 6 = 12      

  9 + 4 = 13              8 + 5 = 13               7 + 6 = 13

  9 + 5 = 14              8 + 6 = 14               7 + 7 = 14

  9 + 6 = 15              8 + 7 = 15             

  9 + 7 = 16              8 + 8 = 16               

  9 + 8 = 17                                                  

  9 + 9 = 18

  b) 2 + 9 = 11         3 + 8 = 11          4 + 7 = 11    5 + 6 = 11               

                               3 + 9 = 12          4 + 8 = 12    5 + 7 = 12                

                                                         4 + 9 = 13     5 + 8 = 13

                                                                              5 + 9 = 14

  2. 

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 38 SGK Toán 2

  3.

  Số kg Mai cân nặng là:

  28 + 3 = 31 (kg)

  Đáp số: 31 kg

  4. 

  Ghi số vào hình:

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 38 SGK Toán 2

  a) Có 3 hình tam giác là: h1; h2; h3.

  b) Có 3 hình tứ giác là: h(1,2); h(2,3); h(1,2,3).

  Bài tập cùng chuyên mục