Bài 1, 2, 3, 4 trang 43 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tính:2l + 1l =                 15l - 5l =                  3l + 2l - 1l = 16l + 5l =                35l - 12l =        ...

  Đề bài

  1. Tính:

  2l + 1l =                 15l – 5l =                  3l + 2l – 1l = 

  16l + 5l =                35l – 12l =               16l – 4l + 15l =

  2. Số?

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 43 SGK Toán 2

  3. Thùng thứ nhất có 16l dầu, thùng thứ hai có ít hơn thùng thứ nhất 2l dầu. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu?

  4. Thực hành: Đổ 1l nước từ chai 1l sang các cốc như nhau.

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 43 SGK Toán 2

  Lời giải chi tiết

  1.

  2l + 1l = 3l                 15l – 5l = 10l                 3l + 2l – 1l = 4l

  16l + 5l = 21l             35l – 12l = 23l              16l – 4l + 15l = 27l.

  2.

  a) 6l;              b) 8l;              c) 30l.

  3.

  Số lít dầu thùng thứ hai có là:

  16 – 2 = 14 (l)

  Đáp số: 14l.

  Bài tập cùng chuyên mục