Bài 1, 2, 3, 4 trang 48 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tính nhẩm:a) 9 + 2 =             8 + 3 =                7 + 4 =               6 + 5 =     2 + 9 =          ...

  Đề bài

  1. Tính nhẩm:

  a) 9 + 2 =             8 + 3 =                7 + 4 =               6 + 5 = 

      2 + 9 =             3 + 8 =                4 + 7 =               5 + 6 =

  b) 11 – 9 =           11 – 8 =               11 – 7 =               11 – 6 =

      11 – 2 =            11 – 3 =              11 – 4 =                11 – 5 =

  c) 11 – 1 – 5 =                   11 – 1 – 9 =                    11 – 1 – 3 =

      11 – 6 =                        11 – 10 =                          11 – 4 =

  2. Tính:

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 48 SGK Toán 2

  3. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

  a) 11 và 7;                   b) 11 và 9;                  c) 11 và 3.

  4. Bình có 11 quả bóng bay, Bình cho bạn 4 quả. Hỏi Bình còn lại mấy quả bóng bay?

  Lời giải chi tiết

  1.

  a)

  9 + 2 = 7             8 + 3 = 11            7 + 4 = 11              6 + 5 = 11

  2 + 9 = 11           3 + 8 = 11            4 + 7 = 11              5 + 6 = 11

   b)

  11 – 9 = 2          11 – 8 = 3             11 – 7 = 4              11 – 6 = 5

  11 – 2 = 9          11 – 3 = 8             11 – 4 = 7               11 – 5 = 6

   c)

  11 – 1 – 5 = 5                 11 – 1 – 9 = 1                   11 – 1 – 3 = 7

  11 – 6 = 5                      11 – 10 = 1                      11 – 4 = 7

  2.

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 48 SGK Toán 2

  3.

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 48 SGK Toán 2

  4.

  Số quả bóng bay Bình còn lại là:

  11 – 4 = 7 ( quả bóng )

  Đáp số: 7 quả bóng bay. 

  Bài tập cùng chuyên mục