Bài 1, 2, 3, 4 trang 52 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tính nhẩm:a)  9 + 3 =               8 + 4 =             7 + 5 =               6 + 6 =      3 + 9 =          ...

  Đề bài

  1. Tính nhẩm:

  a)  9 + 3 =               8 + 4 =             7 + 5 =               6 + 6 = 

       3 + 9 =               4 + 8 =             5 + 7 =               12 – 6 =

  b)  12 – 9 =              12 – 8 =            12 – 7 =

       12 – 3 =              12 – 4 =            12 – 5 = 

  c)  12 – 2 – 7 =                    12 – 2 – 5 =                        12 – 2 – 6 = 

       12 – 9 =                         12 – 7 =                             12 – 8 =

  2. Tính:

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 52 SGK Toán 2

  3. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

  a) 12 và 7;                  b) 12 và 3;                    c) 12 và 9.

  4. Có 12 quyển vở, trong đó có 6 quyển vở bìa đỏ, còn lại là vở bìa xanh. Hỏi có mấy quyển vở bìa xanh?

  Lời giải chi tiết

  1. 

  a) 9 + 3 = 12           8 + 4 = 12           7 + 5 = 12             6 + 6 = 12

      3 + 9 = 12           4 + 8 = 12            5 + 7 = 12            12 – 6 = 6

  b) 12 – 9 = 3             12 – 8 = 4           12 – 7 = 5

      12 – 3 = 9             12 – 4 = 8           12 – 5 = 7

  c)  12 – 2 – 7 = 3                   12 – 2 – 5 = 5                   12 – 2 – 6 = 4 

      12 – 9 = 3                        12 – 7 = 5                         12 – 8 = 4

  2. 

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 52 SGK Toán 2

  3.

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 52 SGK Toán 2

  4.

  Số quyển vở bìa xanh là:

  12 – 6 = 6 ( quyển )

  Đáp số: 6 quyển.

  Bài tập cùng chuyên mục