Bài 1, 2, 3, 4 trang 56 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tìm x:a) x - 4 = 8;                  b) x - 9 = 18;                    c) x - 10 = 25d) x - 8 = 24;              ...

  Đề bài

  1. Tìm x:

  a) x – 4 = 8;                  b) x – 9 = 18;                    c) x – 10 = 25

  d) x – 8 = 24;                 e) x – 7 = 21;                   g) x – 12 = 36.

  2. Viết số thích hợp vào ô trống:

   

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 56 SGK Toán 2

  3. Số?

   

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 56 SGK Toán 2

  4. 

  a) Vẽ đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD.

  b) Đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD cắt nhau tại một điểm. Hãy ghi tên điểm đó.

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 56 SGK Toán 2

  Lời giải chi tiết

  1. 

  a) x – 4 = 8;                  b) x – 9 = 18;                 c) x – 10 = 25

      x      = 8 + 4                 x      = 18 + 9                x        = 25 + 10

      x      = 12                      x     = 27                       x        = 35

  d) x – 8 = 24;                 e) x – 7 = 21;                 g) x – 12 = 36.

      x      = 24 + 8                x      = 21 + 7                x        = 36 + 12

      x      = 32                       x     = 28                       x         = 48

  2. 

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 56 SGK Toán 2

  3. 

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 56 SGK Toán 2

  4. 

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 56 SGK Toán 2

  Đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD cắt nhau tại một điểm O.

  Bài tập cùng chuyên mục