Bài 1, 2, 3, 4 trang 57 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tính nhẩm:a) 9 + 4 =                     8 + 5 =                      7 + 6 =     4 + 9 =                  ...

  Đề bài

  1. Tính nhẩm:

  a) 9 + 4 =                     8 + 5 =                      7 + 6 = 

      4 + 9 =                     5 + 8 =                      6 + 7 =

  b) 13 – 9 =                    13 – 8 =                     13 – 7 =

      13 – 4 =                    13 – 5 =                     13 – 6 =

  c) 13 – 3 – 5 =                13 – 3 – 1 =                13 – 3 – 4 =

      13 – 8 =                     13 – 4 =                     13 – 7 = 

  2. Tính:

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 57 SGK Toán 2

  3. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

  a) 13 và 9;                    b) 13 và 6;                     c) 13 và 8.

  4. Cửa hàng có 13 xe đạp, đã bán 6 xe đạp. Hỏi cửa hàng còn lại mấy xe đạp?

  Lời giải chi tiết

  1. 

  a) 9 + 4 = 13                    8 + 5 = 13              7 + 6 = 13

      4 + 9 = 13                    5 + 8 = 13              6 + 7 = 13

  b) 13 – 9 = 4                   13 – 8 = 5                13 – 7 = 6

      13 – 4 = 9                   13 – 5 = 8                13 – 6 = 7

  c) 13 – 3 – 5 = 5               13 – 3 – 1 = 9          13 – 3 – 4 = 6

      13 – 8 = 5                    13 – 4 = 9               13 – 7 = 6

  2. 

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 57 SGK Toán 2

  3. 

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 57 SGK Toán 2

  4. 

  Số xe đạp cửa hàng còn lại là

  13 – 6 = 7 ( xe đạp )

  Đáp số: 7 xe đạp.

  Bài tập cùng chuyên mục