Bài 1, 2, 3, 4 trang 58 SGK Toán 4


  Đề bài1. Viết số thích hợp vào ô trống:a) \(4 \times 6 = 6 \times \square\)                          \(207 \times 7 = \square \times 207\)                  b) \(3 \times 5 = 5 \times \square\) ...

  Đề bài

  1. Viết số thích hợp vào ô trống:

  a) \(4 \times 6 = 6 \times \square\)                      

      \(207 \times 7 = \square \times 207\)                  

  b) \(3 \times 5 = 5 \times \square\)

      \(2138 \times 9 = \square \times 2138\)

  Bài 2. Tính:

  a) \(1357 \times 5\)              b) \(40263 \times 7\)     

       \(7 \times 853\)                   \(5 \times 1326\)               

  c) \(23109 \times 8\)

      \(9 \times 1427\)

  3. Tìm hai biểu thức có giá trị bằng nhau:

  a) \(4 \times 2145\);                       

  b) \((3 +  2) \times 10287\);

  c) \(3964 \times 6\);                       

  d) \((2100 + 45) \times 4\);

  e) \(10287 \times 5\);                     

  g) \((4+ 2) \times (3000 + 964)\)

  4. Số?

  a) \(a \times \square= \square\times a = a\)

  b) \(a \times \square = \square \times a = 0\)

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtBài 1, 2, 3, 4 trang 58 SGK Toán 4

  Áp dụng tính chất giao hoán của phép nhân: 

  Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không thay đổi.

                     a x b = b x a

  Lời giải chi tiết

  1.  

  a) \(4 \times 6 = 6 \times 4\)                      

  \(207 \times 7 = 7 \times 207\)                   

  b) \(3 \times 5 = 5 \times 3\)

  \(2138 \times 9 = 9 \times 2138\)

  2. 

  a) \(1357 \times 5 = 6785\)                        

       \(7 \times 853 = 5971\)                       

  b) \(40263 \times 7 = 281841\)

      \(5 \times 1326 =6630\)               

  c) \(23109 \times 8 = 184872\)

      \(9 \times 1427 = 12843\)

  3. Ta có: 

  \(  (2100 + 45) \times 4 = 2145 \times 4 \)\(= 4 \times 2145 \)    

  \(  (4+2) \times(3000 + 964)= 6 \times 3964\)\( = 3964 \times 6 \)   

  \( (3 +  2) \times 10287  = 5 \times 10287 \)\(= 10287 \times 5  \)

  Vậy ta nối (a) với (d);  nối (c) với (g);  nối (b) với (e).

  4.

  a) \(a \times 1 = 1 \times a = a\)

  b) \(a \times 0 = 0 \times a = 0\)

  BaitapSachgiaokhoa.com