Bài 1, 2, 3, 4 trang 61 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tính nhẩm:a) 9 + 5 =                8 + 6 =                      7 + 7 =    5 + 9 =                6 + 8 =  ...

  Đề bài

  1. Tính nhẩm:

  a) 9 + 5 =                8 + 6 =                      7 + 7 =

      5 + 9 =                6 + 8 =                      14 – 7 =

  b) 14 – 9 =               14 – 8 =                      14 – 4 =

      14 – 5 =               14 – 6 =                      14 – 10 =

  c) 14 – 4 – 2 =           14 – 4 – 5 =                 14 – 4 – 1 =

      14 – 6 =                14 – 9 =                      14 – 5 = 

  2. Tính:

   

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 61 SGK Toán 2

  3. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

  a) 14 và 5;               c) 14 và 7;                 c) 12 và 9.

  4. Một cửa hàng có 14 quạt điện, đã bán 6 quạt điện. Hỏi cửa hàng đó còn lại mấy quạt điện?

  Lời giải chi tiết

  1.

  a) 9 + 5 = 14               8 + 6 = 14                     7 + 7 = 14

      5 + 9 = 14               6 + 8 = 14                     14 – 7 = 7

  b) 14 – 9 = 5              14 – 8 = 6                     14 – 4 = 10

      14 – 5 = 9              14 – 6 = 8                     14 – 10 = 4

  c) 14 – 4 – 2 = 8          14 – 4 – 5 = 5                14 – 4 – 1 = 9

      14 – 6 = 8               14 – 9 = 5                     14 – 5 = 9

  2. 

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 61 SGK Toán 2

  3. 

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 61 SGK Toán 2

  4. 

  Số quạt điện cửa hàng đó còn lại là:

  14 – 6 = 8 ( quạt điện)

  Đáp số: 8 quạt điện.

  Bài tập cùng chuyên mục