Bài 1, 2, 3, 4 trang 62 SGK Toán 4


  Đề bài1. Đặt tính rồi tínha) 1324 x 40;                b) 13546 x 30;                  c) 5642 x 200.2. Tính:a) 1326 x 300;              b) 3450 x 20;           ...

  Đề bài

  1. Đặt tính rồi tính

  a) 1324 x 40;                b) 13546 x 30;                  c) 5642 x 200.

  2. Tính:

  a) 1326 x 300;              b) 3450 x 20;                    c) 1450 x 800.

  3. Một bao gaọ cân nặng 50kg, một bao ngô có cân nặng là 60kg. Một xe ô tô chở 30 bao gạo và 40 bao ngô. Hỏi xe ô tô đó chở tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo và ngô?

  4. Một tấm kính hình chữ nhật có chiều rộng 30cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính diện tích của tấm kính đó?

  Lời giải chi tiết

   1

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 62 SGK Toán 4

  2.

  a) 1326 x 300 = 3997800;

  b) 3450 x 20 = 69000;

  c) 1450 x 800 = 1160000.

  3

  Ô tô chở số ki-lô-gam gạo là:

       50 x 30 = 1500 (kg)

  Ô tô chở số ki-lô-gam ngô là:

       60 x 40 = 2400 (kg)

  Ô tô chở tất cả số ki-lô-gam gạo và ngô là:

        1500 + 2400 = 3900 (kg)

                                                    Đáp số: 3900kg.

  4.

  Chiều dài của tấm kính hình chữ nhật:

               30 x 2 = 60 (cm)

  Diện tích của tấm kính:

               60 x 30 = 1800 (cm2 )

                                          Đáp số: 1800cm2