Bài 1, 2, 3, 4 trang 64 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tính nhẩm:14 - 5 =                        14 - 7 =                   14 - 9 =14 - 6 =                        14...

  Đề bài

  1. Tính nhẩm:

  14 – 5 =                        14 – 7 =                   14 – 9 =

  14 – 6 =                        14 – 8 =                   13 – 9 = 

  2. Đặt tính rồi tính:

  a) 84 – 47;                   30 – 6;                   74 – 48;

  b) 62 – 28;                   83 – 45;                  60 – 12.

  3. Tìm x:

  a) x – 24 = 34;                   b) x + 18 = 60;              c) 25 + x = 84.

  4. Một cửa hàng đồ chơi có 84 ô tô và máy bay, trong đó có 45 ô tô. Hỏi cửa hàng đó có bao nhiêu máy bay?

  Lời giải chi tiết

  1. 

  14 – 5 = 9                       14 – 7 = 7                  14 – 9 = 5

  14 – 6 = 8                       14 – 8 = 6                  13 – 9 = 4

  2. 

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 64 SGK Toán 2

  3. 

  a) x – 24 = 34;                    b) x + 18 = 60;                   

      x        = 34 + 24                 x         = 60 – 18                         

      x        = 58                          x         = 42                               

  c) 25 + x = 84.

              x = 84 – 25

              x = 59.

  4. 

  Số may bay cửa hàng đó có là:

  84 – 45 = 39 ( máy bay)

  Đáp số: 39 máy bay.

  Bài tập cùng chuyên mục