Bài 1, 2, 3, 4 trang 71 SGK Toán 4


  Đề bài1. Tính nhẩm:a) 34 x 11;                  b) 11 x 95;                     c) 82 x 112. Tìm x:a) x: 11 = 25;                        b)...

  Đề bài

  1. Tính nhẩm:

  a) 34 x 11;                  b) 11 x 95;                     c) 82 x 11

  2. Tìm x:

  a) x: 11 = 25;                        b) x: 11 = 78

  3. Khối lớp Bốn xếp thành 17 hàng, mỗi hàng có 11 học sinh. Khối lớp Năm xếp thành 15 hàng, mỗi hàng cũng có 11 học sinh. Hỏi cả hai khối có tất cả bao nhiêu học sinh?

  4. Phòng họp A có 12 dãy ghế, mỗi dãy ghế có 11 người ngồi. Phòng họp B có 14 dãy ghế, mỗi dãy ghế có 9 người ngồi. Trong các câu dưới đây, câu nào đúng, câu nào sai?

  a) Phòng họp A có nhiều hơn phòng họp B 9 người.

  b) Phòng họp A có nhiều hơn phòng họp B 6 người.

  c) Phòng họp A có ít phòng họp B 6 người.

  d) Hai phòng họp có số người như nhau.

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtBài 1, 2, 3, 4 trang 71 SGK Toán 4

  Áp dụng cách nhân nhẩm số có hai chữ số với 11.

  Lời giải chi tiết

  1. 

  a) 34 x 11 =?

  Nhẩm: 3 cộng 4 bằng 7

  Viết 7 vào giữa hai chữ số của 34, được 374.

  Vậy  34 x 11 = 374

  b) 11 x 95 =?

  Nhẩm 9 cộng 5 bằng 14 

  Viết 4 vào giữa hai chữ số của số 95 được 945.

  Thêm 1 vào 9 của 945, được 1045

  Vậy 11 x 95 = 1045

  c) 82 x 11 =?

  Nhẩm: 8 cộng 2 bằng 10

  Viết 0 vào giữa hai chữ số của số 82, được 802

  Thêm 1 vào 8 của số 802 ta đươch 902

  Vậy 82 x 11 = 902.

  2.

  a) x: 11 = 25                                 b) x: 11 = 78

      x = 25 x 11                                     x = 78 x 11 

      x = 275                                          x = 858

  Bài 3

  Số học sinh của khối lớp Bốn là:

          11 x 17 = 187 (học sinh)

  Số học sinh của khối lớp Năm là:

         11 x 15 = 165 (học sinh)

  Số học sinh của hai khối lớp là:

        187 + 165 = 352 (học sinh)

                                           Đáp số: 352 học sinh

  4.

  Phòng họp A có số người là:

         11 x 12 = 132 (người)

  Phòng họp B có số người là:

          9 x 14 = 126 (người)

  Phòng họp A có nhiều hơn phòng họp B số người là:

          132 – 126 = 6 (người)

  Vậy câu b) đúng, a) sai; c) sai; d) sai.

  BaitapSachgiaokhoa.com