Bài 1, 2, 3, 4 trang 79 SGK Toán 3


  Đề bài1.Tính giá trị của biểu thức:a) \(205 + 60 + 3\)                            \(268 – 68 + 17\)                     b) \(462 – 40 + 7\) \(387 – 7 – 80\)  2.Tính giá trị...

  Đề bài

  1.Tính giá trị của biểu thức:

  a) \(205 + 60 + 3\)                        

      \(268 – 68 + 17\)                     

  b) \(462 – 40 + 7\)

   \(387 – 7 – 80\)  

  2.Tính giá trị của biểu thức:

  a)  \(15 \times 3 \times 2\)                    

       \(48: 2: 6\)                                

  b)  \(8 \times 5: 2\)

    \(81: 9 \times 7\)

  3. Điền dấu >; <; hoặc = vào chỗ chấm:

   \(55: 5 \times 3\)………32

  47………84 – 34 – 3

  20 + 5 ……… \(40: 2 + 6\) 

  4. Mỗi gói mì cân nặng \(80\) g, mỗi hộp sữa cân nặng \(455\) g. Hỏi \(2\) gói mì và \(1\) hộp sữa cân nặng bao nhiêu gam?

  Lời giải chi tiết

  1.

  a) \(205 + 60 + 3 =  265 + 3 = 268\)                           

      \(268 – 68 + 17 = 200 + 17 = 217\)                             

   b) \(462 – 40 + 7 = 422 + 7 = 429\)

    \(387 – 7 – 80 = 380  – 80 = 300\).

  2. 

  a) \(15 \times 3 \times 2 = 45 \times 2 = 90\)                

      \(48: 2: 6 = 24: 6 = 4\)                                            

  b) \(8 \times 5: 2 = 40: 2 = 20\)

    \(81: 9 \times 7 = 9 \times 7 = 63\).

  3. 

  \(55: 5 \times 3\) > 32

  47 = 84 – 34 – 3

  20 + 5  <  \(40: 2 + 6\) 


  4.

  \(2\) gói mì cân nặng:

  \(80 \times 2 = 160\) (g)

  Cả \(2\) gói mì và \(1\) hộp sữa cân nặng:

  \(160 + 455 = 615 \) (g).

  Đáp số: \(615\) g.

  Bài tập cùng chuyên mục