Bài 1, 2, 3, 4 trang 8 SGK Toán 2


  Đề bài1. a) Số?            10cm =... dm;        1dm =... cm    b) Tìm trên thước thẳng vạch chỉ 1dm    c) Vẽ đoạn thẳng AB dài 1dm.2. a) Tìm trên thước thẳng vạch chỉ 2dm.b) Số?             2dm =......

  Đề bài

  1. a) Số?            10cm =… dm;        1dm =… cm

      b) Tìm trên thước thẳng vạch chỉ 1dm

      c) Vẽ đoạn thẳng AB dài 1dm.

  2. 

  a) Tìm trên thước thẳng vạch chỉ 2dm.

  b) Số?             2dm =… cm

  3. Số?

  a) 1dm =… cm          3dm =… cm            8dm =… cm

      2dm =… cm              5dm =… cm            9dm =… cm

  b) 30cm =… dm        60cm =… dm          70cm =… dm

  4. Điền cm hoặc dm vào chỗ chấm thích hợp:

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 8 SGK Toán 2

  Lời giải chi tiết

  1. 

  a) 10cm = 1dm;         1dm = 10cm

  b) Vạch 10 chỉ 10cm hay 1dm

  c) Học sinh tự vẽ đoạn thẳng 1dm (vẽ từ vạch 0 đến vạch 10)

  2. 

  a) Vạch 20 trên thước chỉ 2dm

  b) 2dm = 20cm

  3. 

  a) 1dm = 10cm              3dm = 30cm            8dm = 80cm

      2dm = 20cm              5dm = 50cm            9dm = 90cm

  b) 30cm = 3dm              60cm = 6dm            70cm = 7dm

  4. 

  – Độ dài các bút chì là 16cm

  – Độ dài gang tay của mẹ là 2dm

  – Độ dài bước chân của Khoa là 30cm

  – Bé Phương cao 12dm.

  Bài tập cùng chuyên mục