Bài 1, 2, 3, 4 trang 81 SGK Toán 3


  Đề bài1. Tính giá trị của biểu thức:a)  \(125 – 85 + 80\)      \(21 \times 2 \times 4\)b)   \(68 + 32 – 10\)      \(147: 7 \times 6\)2. Tính giá trị của biểu thức:a)  \(375 – 10 \times 3\)     \(64: 8 + 30\)b)  \(306 + 93: 3\)   ...

  Đề bài

  1. Tính giá trị của biểu thức:

  a)  \(125 – 85 + 80\)

        \(21 \times 2 \times 4\)

  b)   \(68 + 32 – 10\)

        \(147: 7 \times 6\)

  2. Tính giá trị của biểu thức:

  a)  \(375 – 10 \times 3\)

       \(64: 8 + 30\)

  b)  \(306 + 93: 3\)

       \(5 \times 11 – 20\)

  3. Tính giá trị của biểu thức:

  a)  \(81: 9 + 10\)

       \(20 \times 9: 2\)

  b)  \(11 \times 8 – 60\)

      \(12 + 7 \times 9\)

  4. 

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 81 SGK Toán 3

  Lời giải chi tiết

  1.

  a) \(125 – 85 + 80 = 40 + 80 = 120\)

      \(21 \times 2 \times 4 = 42 \times 4 = 168\)

  b) \(68 + 32 – 10 = 100 – 10 = 90\)

      \(147: 7 \times 6 = 21 \times 6 = 126\)

  2. 

  a) \(375 – 10 \times 3 = 375 – 30 = 345\)

      \(64: 8 + 30 = 8 + 30 = 38\)

  b) \(306 + 93: 3 = 306 + 31 = 337\)

     \(5 \times 11 – 20 = 55 – 20 = 35\)

  3. 

  a)  \(81: 9 + 10 = 9 + 10 = 19\)

      \(20 \times 9: 2= 180: 2 = 90\)

  b) \(11 \times 8 – 60 = 88 – 60 = 28\)

      \(12 + 7 \times 9 = 12 + 63 = 75\)

  4. 

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 81 SGK Toán 3

  Bài tập cùng chuyên mục