Bài 1, 2, 3, 4 trang 82 SGK Toán 3


  Đề bài1.Tính giá trị của biểu thức:a)  \(238 – (55 – 35)\)     \(175 – (30 + 20)\)b)  \(84: (4: 2)\)     \((72 + 18) \times 3\)2.Tính giá trị của biểu thức:a) \((421 – 200) \times 2\)    \(421 – 200 \times 2\)b) \(90 + 9: 9\)    \((90 +...

  Đề bài

  1.Tính giá trị của biểu thức:

  a)  \(238 – (55 – 35)\)

       \(175 – (30 + 20)\)

  b)  \(84: (4: 2)\)

       \((72 + 18) \times 3\)

  2.Tính giá trị của biểu thức:

  a) \((421 – 200) \times 2\)

      \(421 – 200 \times 2\)

  b) \(90 + 9: 9\)

      \((90 + 9): 9\)

  c) \(48 \times 4: 2\)

      \(48 \times ( 4: 2)\)

  d) \(67 – (27 + 10)\)

      \(67 – 27 + 10\)

  3. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm

  \((12 + 11) \times 3…45\)              \(30… (70 + 23): 3\)

  \(11 + (52 – 22)…41\)                     \(120…484: (2 + 2)\)

  4.

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 82 SGK Toán 3

  Lời giải chi tiết

  1.

  a) \(238 – (55 – 35) = 238 – 20 = 218\)

      \(175 – (30 + 20) = 175 – 50 = 125\)

  b) \(84: (4: 2) = 84: 2 = 42\)

     \((72 + 18) \times 3 = 90 \times 3 = 270\).

  2. 

  a) \((421 – 200) \times 2 = 221 \times 2 = 442\)

      \(421 – 200 \times 2 = 421 – 400 = 21\)

  b) \(90 + 9: 9 = 90 + 1 = 91\)

      \(( 90 + 9): 9 = 99: 9 = 11\)

  c) \(48 \times 4: 2 = 192: 2 = 96\)

      \(48 \times ( 4: 2) = 48 \times 2 = 96\)

  d) \(67 – (27 + 10) = 67 – 37 = 30\)

      \(67 – 27 + 10 = 40 + 10 = 50\).

  3. 

  \((12 + 11) \times 3 > 45\)                  \(30 < (70 + 23): 3\)

  \(11 + (52 – 22) = 41 \)                       \(120 < 484: (2 + 2)\)

  4. 

  Có thể xếp như sau:

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 82 SGK Toán 3

   

  Bài tập cùng chuyên mục