Bài 1, 2, 3, 4 trang 88 (Luyện tập chung) SGK Toán 2


  Đề bài1. Tính nhẩm:12 - 4 =                9 + 5 =11 - 5 =                 20 - 8 =15 - 7 =                7 + 7 =4 + 9 =   ...

  Đề bài

  1. Tính nhẩm:

  12 – 4 =                9 + 5 =

  11 – 5 =                 20 – 8 =

  15 – 7 =                7 + 7 =

  4 + 9 =                  20 – 5 =

  13 – 5 =                6 + 8 =

  16 – 7 =                 20 – 4 =

  2. Đặt tính rồi tính:

  28 + 19;               73 – 35;

  53 + 47;                90 – 42.

  3. Tìm \(x\):

  a) \(x + 18 = 62;\)

  b) \(x – 27 = 37;\)

  c) \(40 – x = 8.\)

  4. Con lợn to cân nặng 92kg, con lợn bé nhẹ hơn con lợn to 16kg. Hỏi con lợn bé cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

  Lời giải chi tiết

  1. 

  12 – 4 = 8                9 + 5 = 14

  15 – 7 = 8                7 + 7 = 14

  13 – 5 = 8                6 + 8 = 14

   

  11 – 5 = 6               20 – 8 = 12

  4 + 9 = 13               20 – 5 = 15

  16 – 7 = 9                20 – 4 = 16

  2. 

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 88 (Luyện tập chung) SGK Toán 2

  3. 

  a) \(x + 18 = 62\)

      \(x         = 62 – 18\)

      \(x         = 44\)

   b) \(x – 27 = 37\)

       \(x         = 37 + 27\)

       \(x         = 64\)                        

  c) \(40 – x = 8.\)

               \(x = 40 – 8\)

               \(x = 32\)

  4. 

  Con lợn bé cân nặng:

  \(92 – 16 = 76\) (kg)

  Đáp số: \(76\) kg 

  Bài tập cùng chuyên mục