Bài 1, 2, 3, 4 trang 90 SGK Toán 2


  Đề bài1. Đặt tính rồi tính:a) 38 + 27;               54 + 29;                 67 + 5b) 61 - 28;               70 - 32;              ...

  Đề bài

  1. Đặt tính rồi tính:

  a) 38 + 27;               54 + 29;                 67 + 5

  b) 61 – 28;               70 – 32;                   83 – 8

  2. Tính:

  12 + 8 + 6 =                          25 + 15 – 30 =

  36 + 19 – 19 =                       51 – 19 + 18 =

  3. Năm nay ông 70 tuổi, bố kém ông 32 tuổi. Hỏi năm nay bố bao nhiêu tuổi?

  4. Viết số thích hợp vào chỗ trống:

  a) 75 + 18 = 18 +…                                  b) 37 + 26 =… + 37

  c) 44 +… = 36 + 44;                                 d)… + 9 = 9 + 65

  Lời giải chi tiết

  1. 

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 90 SGK Toán 2

  2.

  12 + 8 + 6 = 26                         25 + 15 – 30 = 10

  36 + 19 – 19 = 36                      51 – 19 + 18 = 50

  3.

  Năm nay tuổi bố là:

  70 – 32 = 38 ( tuổi )

  Đáp số: 38 tuổi

  4. 

  a) 75 + 18 = 18 + 75                                  b) 37 + 26 = 26 + 37

  c) 44 + 36 = 36 + 44;                                 d) 65 + 9 = 9 + 65

  Bài tập cùng chuyên mục