Bài 1, 2, 3, 4 trang 98 (Luyện tập) SGK Toán 4


  Đề bài1. Trong các số 3451; 4563; 2050; 2229; 3576; 66816    a) Số nào chia hết cho 3?                        b) Số nào chia hết cho 9?    c) Số nào chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9?2. Tìm chữ...

  Đề bài

  1. Trong các số 3451; 4563; 2050; 2229; 3576; 66816

      a) Số nào chia hết cho 3?                    

      b) Số nào chia hết cho 9?

      c) Số nào chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9?

  2. Tìm chữ số thích hợp để viết vào ô trống sao cho:

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 98 (Luyện tập) SGK Toán 4

  3. Câu nào đúng, câu nào sai?

     a) Số 13465 không chia hết cho 3;

     b) Số 70009 chia hết cho 9;

     c) Số 78435 không chia hết cho 9;

    d) Số có tận cùng là 0 thì vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5.

  4. Với 4 chữ số 0; 6; 1; 2.

  a) Hãy viết ít nhất ba số có ba chữ số (ba chữ số khác nhau) và chia hết cho 9.

  b) Hãy viết một só có ba chữ số (ba chữ số khác nhau) chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9.

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtBài 1, 2, 3, 4 trang 98 (Luyện tập) SGK Toán 4

  – Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3. 

  – Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9. 

  Lời giải chi tiết

  1. a) Các số chia hết cho 3 là: 4563; 2229; 3576; 66816.

      b) Các số chia hết cho 9 là: 4563; 66816.

      c) Các số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 là: 2229; 3576.

  2. a) Viết chữ số 5 vào ô trống: 945

      b) Viết chữ số 2, 5, 8 vào ô trống 225; 255; 285

      c) Viết chữ số 2; 8 vào ô trống: 762; 768

  3. a) Đúng             b) Sai

  c) Sai                     d) Đúng.

  4. a) Có thể chọn 3 số trong số các số sau: 612; 621; 162; 126; 261; 216.

      b) Có thể chọn một trong các số: 102; 120; 201; 210.

  Bài tập cùng chuyên mục