Bài 1, 2, 3 trang 101 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tính nhẩm:5 x 3 =                                  5 x 2 =                              5 x 10 =5 x 5 =    ...

  Đề bài

  1. Tính nhẩm:

  5 x 3 =                                  5 x 2 =                              5 x 10 =

  5 x 5 =                                  5 x 4 =                              5 x 9   =

  5 x 7 =                                  5 x 6 =                              5 x  8 = 

                                                                                         5 x 1  =

  2. Mỗi tuần lễ mẹ đi làm 5 ngày. Hỏi 4 tuần lễ mẹ đi làm bao nhiêu ngày?

  3. Đếm thêm 5 rồi viết số thích hợp vào ô trống:

  Bài 1, 2, 3 trang 101 SGK Toán 2

  Lời giải chi tiết

  1.

  5 x 3 = 15                        5 x 2 = 10                           5 x 10 = 50

  5 x 5 = 25                        5 x 4 = 20                           5 x 9   = 45

  5 x 7 = 35                        5 x 6 = 30                           5 x  8 = 40

                                                                                      5 x 1  = 5

  2.

  Số ngày mẹ đi làm trong 4 tuần lễ là:

  5 x 4 = 20 (ngày)

  Đáp số: 20 ngày.

  3.

  Bài 1, 2, 3 trang 101 SGK Toán 2

  Bài tập cùng chuyên mục