Bài 1, 2, 3 trang 102, 103 SGK Toán 4


  Đề bài1. Trong các hình sau, hình nào là hình bình hành?2. Cho biết trong hình tứ giác ABCD:    AB và CD là hai cạnh đối diện.    AD và BC là hai cạnh đối diệnHình tứ giác ABCD và hình bình hành MNPQ, trong hai hình đó hình nào có...

  Đề bài

  1. Trong các hình sau, hình nào là hình bình hành?

  Bài 1, 2, 3 trang 102, 103 SGK Toán 4

  2. Cho biết trong hình tứ giác ABCD:

      AB và CD là hai cạnh đối diện.

      AD và BC là hai cạnh đối diện

  Hình tứ giác ABCD và hình bình hành MNPQ, trong hai hình đó hình nào có cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau? 

  Bài 1, 2, 3 trang 102, 103 SGK Toán 4

  3. Vẽ thêm hai đoạn thẳng để được một hình bình hành:

  Bài 1, 2, 3 trang 102, 103 SGK Toán 4

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtBài 1, 2, 3 trang 102, 103 SGK Toán 4

  Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

  Lời giải chi tiết

  1. Hình 1, hình 2, hình 5 là hình bình hành.

     (Hình 3, hình 4 không phải là hình bình hành vì có một cặp cạnh đối không song song).

  2. Trong hai hình đã cho, hình bình hành MNPQ có các cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

  3. Học sinh vẽ như sau:

  Bài 1, 2, 3 trang 102, 103 SGK Toán 4

  Bài tập cùng chuyên mục