Bài 1, 2, 3 trang 108 SGK Toán 4


  Đề bài1.  Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số:                          7: 9 ;    5: 8;    6: 19  ;     1: 32. Viết theo mẫuMẫu: 24: 8 = \({24 \over 8}\) = 3            36:...

  Đề bài

  1.  Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số: 

                           7: 9 ;    5: 8;    6: 19  ;     1: 3

  2. Viết theo mẫu

  Mẫu: 24: 8 = \({24 \over 8}\) = 3

              36: 9;      88: 11;     0: 5;     7: 7

  3.  a) Viết mỗi số tự nhiên dưới dạng một phân số có mẫu số bằng 1 (theo mẫu)

       Mẫu: 9 = \({9 \over 1}\)

                 6 =… ;     1 =… ;    27 =… ;    0 =…;    3 =…

  b) Nhận xét: Mọi số tự nhiên có thể viết thành một phân số là số tự nhiên đó và có mẫu số bằng 1.

   

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtBài 1, 2, 3 trang 108 SGK Toán 4

  Thương của phép chia số tự nhiên (khác 0) có thể viết thành một phân số, tử số là số bị chia và mẫu số là số chia.

  Lời giải chi tiết

  1. 7: 9 =\({7 \over 9}\) ;                        5: 8 = \({5 \over 8}\)

      6: 19 = \({6 \over 19}\);                    1: 3 = \({1 \over 3}\)

  2. 36: 9 = \({36 \over 9}\)= 4                88: 11 = \({88 \over 11}\) = 8

      0: 5 = \({0 \over 5} = 0\)                   7: 7 = \({7 \over 7}\) = 1

  3.   6 = \({6 \over 1}\);                          1 = \({1 \over 1}\);                    27 = \({27 \over 1}\) ;

        0 = \({0\over 1}\) ;                          3 = \({3 \over 1}\)

  Bài tập cùng chuyên mục