Bài 1, 2, 3 trang 109 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tính nhẩm:6: 2 =                            2: 2 =                          20: 2 =4: 2 =                      ...

  Đề bài

  1. Tính nhẩm:

  6: 2 =                            2: 2 =                          20: 2 =

  4: 2 =                            8: 2 =                          14: 2 =

  10: 2 =                         12: 2 =                         18: 2 =

                                                                              16: 2 =

  2. Có 12 cái kẹo chia đều cho 2 bạn. Hỏi mỗi bạn được mấy cái kẹo?

  3. Mỗi số 4, 6, 7, 8, 10 là kết quả của phép tính nào?

  Bài 1, 2, 3 trang 109 SGK Toán 2

  Lời giải chi tiết

  1.

  6: 2 = 3                           2: 2 = 1                          20: 2 = 10

  4: 2 = 2                           8: 2 = 4                          14: 2 = 7

  10: 2 = 5                        12: 2 = 6                         18: 2 = 9

                                                                                16: 2 = 8

  2.

  Số kẹo mỗi bạn được chia là:

  12: 2 = 6 (cái kẹo)

  Đáp số: 6 cái kẹo.

  3.

  Bài 1, 2, 3 trang 109 SGK Toán 2

  Bài tập cùng chuyên mục