Bài 1, 2, 3 trang 113 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tính nhẩm: 6: 3 =                                3: 3 =                                  15: 3 = 9: 3 =          ...

  Đề bài

  1. Tính nhẩm:

   6: 3 =                                3: 3 =                                  15: 3 =

   9: 3 =                              12: 3 =                                  30: 3 =

  18: 3 =                             21: 3 =                                   24: 3 =

                                                                                          27: 3 =

  2. Có 24 học sinh chia đều thành 3 tổ. Hỏi mỗi lớp có mấy học sinh?

  3. Số?

  Bài 1, 2, 3 trang 113 SGK Toán 2

  Lời giải chi tiết

  1.

  6: 3 = 2                            3: 3 = 1                              15: 3 = 5

  9: 3 = 3                           12: 3 = 4                             30: 3 = 10

  18: 3 = 6                         21: 3 = 7                             24: 3 = 8

                                                                                      27: 3 = 9

  2.

  Số học sinh trong mỗi tổ là:

  24: 3 = 8 (học sinh)

  Đáp số: 8 học sinh.

  3.

  Bài 1, 2, 3 trang 113 SGK Toán 2

  Bài tập cùng chuyên mục