Bài 1, 2, 3 trang 118 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tính nhẩm:8: 4 =                                12: 4 =                              24: 4 =16: 4 =              ...

  Đề bài

  1. Tính nhẩm:

  8: 4 =                                12: 4 =                              24: 4 =

  16: 4 =                              40: 4 =                              20: 4 =

  4: 4 =                                28: 4 =                              36: 4 =

                                                                                      32: 4 =

  2. Có 32 học sinh xếp thành 4 hàng đều nhau. Hỏi mỗi hàng có mấy học sinh?

  3. Có 32 học sinh xếp thành các hàng, mỗi hàng có 4 học sinh. Hỏi xếp được mấy hàng?

  Lời giải chi tiết

  1.

  8: 4 = 2                           12: 4 = 3                             24: 4 = 6

  16: 4 = 4                         40: 4 = 10                            20: 4 = 5

  4: 4 = 1                           28: 4 = 7                              36: 4 = 9

                                                                                       32: 4 = 8

  2.

  Số học sinh trong mỗi hàng là:

  32: 4 = 8 (học sinh)

  Đáp số: 8 học sinh

  3.

  Số hàng xếp được là:

  32: 4 = 8 (hàng)

  Đáp số: 8 hàng.

  Bài tập cùng chuyên mục