Bài 1, 2, 3 trang 119 SGK Toán 3


    Đề bài1. Đặt tính rồi tính:a) 3224: 4                                  b) 2819: 7    1516: 3                                      1865: 62....

    Đề bài

    1. Đặt tính rồi tính:

    a) 3224: 4                                  b) 2819: 7

        1516: 3                                      1865: 6

    2. Một đội công nhân phải sửa quãng đường dài 1215m, đội đã sửa được \(1\over 3\) quãng đường. hỏi đội công nhân đó còn phải sửa bao nhiêu mét đường nữa?

    3. Điền Đ hoặc S vào ô trống:

    Bài 1, 2, 3 trang 119 SGK Toán 3

    Lời giải chi tiết

    1.

    Bài 1, 2, 3 trang 119 SGK Toán 3

    2.

    Số mét đường đã sửa là:

    1215: 3  = 405 (m)

    Số mét đường còn phải sửa là:

    1215 – 405 = 810(m)

    Đáp số: 810 m.

    3.

    a) Đ                   b) S                     c) S.

    Bài tập cùng chuyên mục